Дослідження

The publication is devoted to the continuation of the study of corrosive investments of the aggressor country in the economy of Ukraine as one of the methods of Russia’s hybrid war against Ukraine, which was launched by the “Analytical Center for the Study and Counteraction of Hybrid Threats” in 2022. The material is devoted to the branches of ferrous metallurgy (general aspects), the mining of manganese ore and the production of ferroalloys. The material of the previous section of the study on the Russian Federation’s hybrid influence in Ukraine’s titanium industry found its continuation in the development of thorough, reasoned proposals for the restoration of this industry and its integration into the economic system of Western countries.

Продовження дослідження негативного впливу інвестицій країни-агресора на економіку України, розпочатого Аналітичним центром вивчення і протидії гібридним загрозам розпочав у 2022 році в рамках. Друга частина дослідження охоплює галузь чорної металургії, включаючи видобуток марганцевої руди та виробництво феросплавів. Спираючись на попередні дослідження про гібридний вплив Росії на титанову галузь України, це дослідження пропонує обґрунтовані рекомендації щодо відновлення цієї галузі та її інтеграції в економічні системи західних країн.

The report examines the consequences of “corrosive capital” coming into Ukraine from the Kremlin and its proxies for decades and the compounding economic destruction caused by the current war with Russia. The report, Identifying and Analyzing Corrosive Investments into Ukraine’s Economy as an Element of Hybrid Warfare, focuses on identifying non-military threats. It provides a detailed overview of Ukraine’s current economic challenges amid the war with Russia and case studies that demonstrate the negative impact Russian corrosive capital has had on Ukraine’s strategic enterprises and specific industries leading up to the military phase of the current war.

Корозійні інвестиції – це інвестиції в економіку, що переслідують не економічні, а політичні цілі із знищення чи підкорення держави. Ціллю корозійних інвестицій на перший погляд є окремі підприємства. Але насправді за сукупністю вражених економічних цілей досягається мета знищення окремих галузей економіки та/або досягнення поставленої політичної мети. Реальна мета агресора стає зрозумілою на завершальній стадії конкретної операції, коли запобігти руйнівним наслідкам складно, а в певних випадках і неможливо. Так, за 30 років незалежності України близько 42% стратегічних підприємств було ліквідовано або знаходиться в стадії банкрутства.

Analyzing open source materials on plebiscites since at least 2016 (BREXIT, the United States, Montenegro, Bulgaria, Italy and the Czech Republic), it can be concluded that Russia systematically interferes in elections by using comprehensive measures on all operational lines of hybrid threats – political, military, economic and information. In some cases, Russia developed new methods of interference, particularly in information, which increased the arsenal of possible mechanisms of hybrid actions during plebiscites in other countries. From April through September 2021, the Ukrainian nongovernmental organization, Center for Analytical Studies and Countering Hybrid Threats, conducted a study on Russia’s information influence on the parliamentary campaign in Germany.

В ході виконання проекту аналітики використовували Сиcтему моніторингу інформаційних ресурсів мережі Інтернет «Spectrum» розробки «Науково-виробничого центру «Інфозахист» та систему моніторингу інформації в ЗМІ «Сіріус», кожна з яких має свою унікальність і переваги. Крім того опрацьовувались програмні і методичні рішення по поєднанню використання сильних сторін кожної з систем. Видання призначено для широкого кола експертів, журналістів, що спрямовані на вивчення тематики російської агресії проти України та підривної діяльності РФ проти Заходу.

The study “Counteracting Western Aid to Ukraine as an Element of Hybrid Warfare” (2021) investigates how Russia used information operations and narratives to harm Ukraine’s reputation among Western allies and erode trust between Ukraine and the West. The research relied on OSINT technologies and a data analysis methodology to process large amounts of data.

Протидія західній допомозі Україні як елемент гібридної війни (2021) – дослідження інформаційних операцій РФ та наративів, що просувалися для дискредитації України в очах західних партнерів та підриву довіри до Заходу серед українців. Дослідження проводилося з використанням OSINT технологій та методів аналізу великих обсягів даних.